• Slide 1

    Koupě s.r.o. Praha

    Koupě s.r.o. s námi je hračka, stačí nás kontaktovat

Co je to ready made společnost

Ready made společnosti jsou v posledních letech stále populárnější. V zahraničí již dávno zdomácněly a stále více příznivců mají i v českém či slovenském podnikatelském prostředí.

Ready made společnosti jsou někdy nazývány jako předpřipravené nebo předzaložené obchodní společnosti. Jsou to subjekty, které splňují všechny zákonem stanovené náležitosti. Tyto obchodní společností mají své sídlo firmy, bylo jim uděleno identifikační číslo, mají splacen základní kapitál a jsou řádně zapsány v obchodním rejstříku. Jediným rozdílem mezi klasickou obchodní společností a ready made firmou je ekonomická aktivita. Předpřipravené obchodní společnosti byly založeny jen za účelem dalšího prodeje a v podstatě s nimi nikdy nikdo nepodnikal. Nevytváří tak žádný zisk a ani nejsou ve ztrátě.

Cílem vzniku ready made společnosti je snaha jejího zakladatele usnadnit budoucímu vlastníku obchodní společnosti práci se zakládáním nové společnosti. Založit novou obchodní společnost je v České republice poměrně náročné. Podmínky pro vznik nových obchodních společností se sice, v porovnání s minulostí, zjednodušily, přesto všechno se podnikatel musí připravit na pořádnou dávku administrativní byrokracie, které bude muset věnovat nejen peníze, ale také svůj čas.

Obchodní společnosti se řídí zejména zákonem o obchodních korporacích, který mmj. upravuje také podmínky jejich vzniku. Tento zákon by si měl každý vlastník společnosti prostudovat ještě před tím, než se do zakládání společnosti svépomocí vůbec pustí. Jestliže podnikatel tuto přípravu podcení, může se lehce stát, že mu obchodní soud návrh na vznik nové společnosti neschválí. Potom mu pravděpodobně nezbude nic jiného, než celý proces absolvovat znovu.

I když podnikatel přípravu na vznik své nové obchodní společnosti nepodcení, čeká ho poměrně náročný proces. Na jeho začátku si musí vybrat název společnosti. Ten nesmí být zavádějící a nesmí ho používat jiná firma. Dále musí zvážit, kde bude mít společnost své sídlo. Mimo to je potřeba si ujasnit výši základního kapitálu a další věci. Pak si musí domluvit schůzku u notáře, který s ním sepíše zakladatelské dokumenty. K těm je potřeba přiložit potvrzení z banky o složení základního kapitálu, popřípadě souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti a řadu dalších dokladů. Všechny tyto dokumenty jsou součástí návrhu na vznik nové obchodní společnosti, který je nutné podat na příslušném soudu. V lepším případě, pokud má podnikatel vše v pořádku, soud návrh schválí a nová obchodní společnost bude zapsána do obchodního rejstříku.

Řešením, jak tuhle administrativu obejít a věnovat se smysluplnějším věcem je právě nákup ready made společnosti. Předzaložené obchodní společnosti už mají tuhle zřizovací proceduru za sebou a přepis na nového vlastníka je jednoduchý a rychlý. Ve většině případů stačí jedna návštěva prodejce ready made společnosti. S ním nový vlastník společnosti sepíše potřebné dokumenty k převodu společnosti. Prodávající společnosti se pak postará o všechny přepisy v obchodním rejstříku a podnikatel se může plně věnovat jen svému podnikání. Pravidlem bývá, že jménem společnosti může podnikatel jednat téměř ihned po podpisu dokumentů o převodu společnosti.


Koupě spol. s. r.o. Praha

Společnosti s ručením omezeným jsou velmi oblíbeným typem obchodní společnosti. Jako výhodnou formu podnikání je volí nejen větší podniky, ale také drobní podnikatelé, pro něž jsou vhodnější alternativou k živnostenskému podnikání.

Oproti podnikání jako OSVČ má vlastnictví společnosti s ručením omezeným řadu výhod. První z nich se týká ručení majetku. Zatímco živnotník ručí za své podnikání celým svým majetkem, majitel společnosti s ručením omezeným jen do výše majetku společnosti. Dalším plusem je pak snadnější zastupitelnost vlastníka firmy. Podnikatel podnikající jako OSVČ je zodpovědný za chod své firmy svým vlastním jménem, nemůže tak snadno své povinnosti z podnikatelské činnosti vyplývající delegovat na někoho jiného. Vlastník společnosti s ručením omezeným oproti němu může část svých úkolů, potažmo zodpovědnosti za chod firmy, přerozdělit na jiné osoby, ať už jednatele společnosti, další vlastníky nebo třetí osobu.

Dalším plusem ve prospěch společnosti s ručením omezeným je možnost zaměstnat ve firmě své rodinné příslušníky nebo dokonce sám sebe. Vlastník společnosti tak může čerpat daňové výhody, na které osoba samostatně výdělečně činná nemá nárok.

Výše popsané možnosti společnosti s ručením omezeným jsou hlavní důvody, proč řada lidí dává přednost před založením živnosti právě vzniku této obchodní společnosti. O něco lepší postavení pak mají firmy obchodní společnosti se sídlem ve velkých městech, například s.r.o. v Praze. Společnosti s ručením omezeným, resp. jakékoliv obchodní společnosti mohou mít sídlo firmy téměř kdekoliv. Stává se však, že na společnosti s ručením omezeným v Praze, lidé lépe reagují. A někteří je dokonce považují za důvěryhodnější. S.r.o. se sídlem v Praze je tak prestižnější.

Další výhodou spojenou s umístěním sídla společnosti s ručením omezeným v Praze je nižší šance kontroly správních úřadů. V Praze existují tisíce obchodních společností a šance, že si úředníci vyberou ke kontrole právě tu vaši společnost je tak minimální.

Šanci mít svou firmu se sídlem v hlavním městě mají i mimopražští. Řešením pro ně může být nákup ready made společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze. Jejím nákupem získají nejen výhody plynoucí ze sídla s.r.o. v Praze, ale také ušetří spoustu času a nervů při zakládání společnosti. Založení společnosti s ručením omezeným se v posledních letech sice výrazně zjednodušilo, nicméně je to stále poměrně náročná administrativní záležitost, která bude stát podnikatele peníze i čas.


Sídlo společnosti

Každá obchodní společnost musí splňovat podmínky, které jim stanovuje zákon o obchodních korporacích. Ten mimo jiné hovoří o tom, jak má vypadat sídlo obchodní společnosti. Sídlo společnosti je jedním ze základních identifikačních znaků společnosti, který slouží k tomu, aby se společnost řádně odlišila od jiných a nebyla zaměnitelná s jinou společností.

Bez sídla společnosti nemůže žádná firma existovat. Na rozdíl od provozoven, smí mít každá firma jen jedno sídlo firmy v jednom místě. Sídlem firmy musí být skutečná, fakticky existující adresa. Žádná firma tak nesmí mít uvedeno sídlo firmy třeba někde v garáži. Sídlo firmy musí být shodné s adresou, kde společnost skutečně sídlí. Je to adresa, kterou firma uvádí ve veškerých dokumentech. Při kontaktech s úřady, zákazníky, vypisuje ji na faktury atd.

Sídlo firmy je nutnou podmínkou pro zápis nové společnosti do obchodního rejstříku. V obchodním rejstříku se uvádí kompletní adresa, včetně ulice, čísla popisné, resp. evidenčního a města.

V zakladatelských dokumentech, které je nutné před samotným vznikem obchodní společnosti sepsat u notáře, musí být sídlo společnosti také uvedeno. Na rozdíl od obchodního rejstříku však stačí, aby bylo v listinách zanese jen město, bez konkrétní adresy. Budoucí vlastník má na výběr, jestli do zakladatelských listin uvede jen obec nebo rovnou celou adresu. Zanesení jen města má však své výhody. V takovém případě není potřeba při případné změně sídla měnit zakladatelské listiny a sídlo firmy přepisovat. Například u společností s ručením omezeným pak není nutné, aby se kvůli změně sídla svolávala valná hromada, neboť se nemění zakladatelské dokumenty. Pouze se změna sídla oznámí soudu, který ji zanese do obchodního rejstříku.

Sídlo obchodní společnosti musí být přístupné veřejnosti i orgánům státní správy. To může být někdy problematické. Zejména u podnikatelů, kteří ke své činnosti nepotřebují provozovnu. Ti mají pak velmi často sídlo společnosti napsáno tam, kde bydlí. Zjednodušeně by se dalo říci, že proti tomuto postupu zákon nic nenamítá. Tedy alespoň za předpokladu, že je sídlo firmy dobře viditelné a označené. To však nemění nic na faktu, že tato volba má k ideálu hodně daleko. Jedním z důvodů může být ztráta soukromí a narušení běžného chodu rodiny.

Lepší variantou je v takovém případě pronájem virtuálního sídla. Jedná se o fakticky existující adresu. A podnikatel si za pár set korun ročně de facto pronajímá právo tuto adresu užívat jako sídlo své společnosti.


Výhody koupě hotové společnosti

Založit v našich podmínkách obchodní společnost je poměrně náročné. Sice se v posledních letech podmínky pro zakládání obchodních korporací výrazně zjednodušily, přesto všechno se jedná o náročný proces. Zejména časově. S tím jistě souhlasí každý, kdo již nějakou obchodní společnost zakládal. Jen pro srovnání, založení živnosti se všemi povinnými ohláškami je možné v klidu zvládnout za pár hodin. Založení obchodní společnosti však může trvat celé týdny. Může, ale nemusí. Záleží na každém podnikateli, jaký postup založení obchodní společnosti zvolí. Buď se vydá cestou, že si společnost založí sám. Pak se musí připravit na poměrně zdlouhavý proces, na jehož konci bude v lepším případě vlastníkem nové obchodní společnosti. A nebo to vezme, lidově řečeno, zkratkou a koupí hotovou společnost.

Koupě hotové společnosti má proti zakládání společnosti svépomocí řadu výhod. Rychlost, minimální administrativní byrokracie, úspora času, větší důvěryhodnost firmy a v neposlední řadě také finanční úspora. Vezměme to od konce. Koupě ready made společnosti něco stojí. A vstupní náklady na koupi hotové společnosti se zdají vyšší, než když společnost založíte vlastními silami. Ovšem může to být jen zdání. Může se stát, že soud na první pokus návrh na zapsání nové společnosti do obchodního rejstříku neschválí. Pak musí podnikatel celý proces absolvovat znovu, nebo minimálně návrh doplnit. Což pro něj bude pravděpodobně znamenat další náklady. Takže ve finále ho může založení společnosti vyjít dráž než koupě hotové společnosti.

Dalším plusem je základní kapitál. Ten bývá u ready made společnosti již splacen. A podnikatel má tak o starost méně. To platí zejména v případě hotové akciové společnosti. U akciovek je základní kapitál stanoven aktuálně na 2 miliony korun, resp. 80 tisíc eur. Je to poměrně velká částka, která může být pro řadu nových vlastníků firmy značně limitující. V případě koupě hotové společnosti problém, kde vzít na základní kapitál, odpadá.

Ne nadarmo se také říká, že čas jsou peníze. A založení obchodní společnosti vyžaduje opravdu hodně času. Je potřeba nastudovat řadu dokumentů, zejména zákony související s obchodními společnostmi. Pak připravit všechny podklady. Zajít k notáři, aby se psal zakladatelské dokumenty. A vše pak přiložit k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Při koupi hotové společnosti tohle všechno odpadá. Protože společnost je již zapsána v obchodním rejstříku. Začít podnikat je tak jednoduché a rychlé. Podnikatel se může jménem nově koupené společnosti prezentovat již téměř po okamžiku potřebných dokumentů a nemusí čekat, až soud společnost zapíše do obchodního rejstříku.


Výhody ready made společnosti

Jestliže se rozhodnete podnikat pod hlavičkou obchodní společnosti, máte v podstatě na výběr, jakým způsobem novou obchodní společnost získáte. Jednou z nich je nákup ready made společnosti, tedy předzaložené společnosti. Tato možnost má celou řadu výhod. Tedy alespoň v porovnání zakládání obchodní společnosti svépomocí.

První z výhod je úspora času a minimální administrativní byrokracie spojená se zakládáním obchodní společnosti. Není to tak, že založení ready made společnosti by bylo oproti klasické společností jednodušší. Celý háček je v tom, že tuhle nutnou proceduru už absolvoval někdo jiný. Podmínky pro založení obchodní společnosti se v posledních letech hodně zmírnily, přesto však situace ještě zdaleka není ideální. Zatímco živnost lze založit během jednoho dopoledne, založení obchodní společnosti je pořád běh na dlouhou trať.

Právě v tom spočívá jedna z hlavních výhod ready made společnosti. Tyto předpřipravené společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky a jsou řádně zapsány v obchodním rejstříku. Podnikatel se tak nemusí zdržovat s jejich zakládáním.

S tím také souvisí další výhoda ready made společností a tou je rychlost zahájení podnikání. Obchodní společnost vzniká až dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. Doba od jejího založení, tedy chvíle, kdy jsou sepsány u notáře zakladatelské dokumenty až do doby vzniku může trvat i několik týdnů. Pokud tedy budoucí vlastník společnost zakládá sám. Jak již bylo zmíněno výše, ready made společnosti jsou již v obchodním resjtříku řádně zapsány. K tomu, aby mohl nový vlastník ready made společnosti pod její hlavičkou podnikat zpravidla stačí pár podpisů a nový vlastník tak může téměř okamžitě jednat jménem své nové obchodní firmy.

Další plus ve prospěch koupě ready made společnosti se týká základního kapitálu. U oblíbených společností s ručením omezeným byl základní kapitál nedávno snížen z původních 200 tisíc korun na 1 korunu. A mohlo by se tedy zdát, že v tomto ohledu žádnou výhodu ready made společnosti nemají. Není však úplně pravda, jelikož mnohé ready made společnosti s ručením omezeným mají základní kapitál vyšší než je jeho minimální výše. Základní kapitál sice de facto nic nevypovídá o důvěryhodnosti firmy a je ve své podstatě jen účetní položkou, přesto všechno podle výše splaceného základního kapitálu mnozí serióznost společnosti hodnotí.

Výhodu splaceného základního kapitálu pak beze sporu ocení kupci ready made akciových společností. U akciovky je minimální výše základního kapitálu stanovena na dva miliony korun. Tato částka může být pro mnohé začínající podnikatele překážkou. Tu však lze snadno zdolat nákupem ready made akciovky s již splaceným základním kapitálem.

Mnozí odpůrci ready made společnosti operují s tím, že založení obchodní společnosti svépomocí je levnější. To je sice pravda, která však nemusí být pravidlem. Pokud nezkušený podnikatel při zakládání společnosti něco zanedbá, soud mu návrh na zápis nové obchodní společnosti nemusí schválit. A je tak možné, že ho založení firmy vyje ve finále dráž než koupě ready made společnosti.